Polityka prywatności


Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez Medseven sp. z o.o. za pomocą strony www.medseven.eu (zwanej: „witryną”), oraz informacje o plikach cookies.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez witrynę jest firma
Medseven spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 5542785431, REGON 34041627200000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000298764, z kapitałem zakładowym w wysokości: 646.000 zł.
2. Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo. Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia dla Pani/Pana oferowanych przez nas usług. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy, przesyłania ofert, informacji handlowych, marketingu usług Administratora.
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imiona i nazwiska, data urodzenia, PESEL, adres, w tym adres poczty elektronicznej, telefon.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu nawiązania ewentualnej współpracy, zawarcia umowy, bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych, przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych,
b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu działań marketingowych oraz dochodzenia roszczeń.
5. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora danych osobowych, że się zdezaktualizowały.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy, w tym dokonanie zakupu, wypożyczenia, a także uzyskanie wsparcia technicznego, lub realizacja działań marketingowych nie będą możliwe.
7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy albo do czasu cofnięcia zgody, w przypadku gdy była wymagana, albo wniesienia sprzeciwu.
8. Pani/Pana dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą Pani/Pan zamówi. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, prowadzące działalność kurierską, usługi prawne, usługi płatnicze.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren państw trzecich (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
12. Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które dostarczono na podstawie zgody lub Umowy, w tym może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.*2
13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

*1 RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 
*2 jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy
Medseven spółka z o.o. udostępnia środki techniczne i organizacyjne, które służą do zabezpieczenia danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną, przed pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione, w szczególności poprzez – wymaganie podania prawidłowego loginu i hasła w celu wejścia na konto klienta (zabezpieczanie danych przed przetwarzaniem przez nieuprawnione osoby).
W celu prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych ma Pani/Pan obowiązek do nieudostępnienia swojego hasła i loginu osobom trzecim. Należy pamiętać o każdorazowym wylogowaniu się z konta klienta po zakończeniu korzystania ze strony sklepu. Ponadto należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z komputerów znajdujących się w miejscach publicznych lub dostępnych dla wielu osób.
Nasz serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i sklepu internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. Natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.
W przypadku wątpliwości lub pytań, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

facebook_page_plugin
Dla Klientów
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok